“คมนาคม” เร่งเคลียร์ปัญหา “รถไฟไฮสปีดไทย-จีน” สร้างล่าช้า!

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บริเวณพื้นที่ปากช่อง และรับฟังความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยพบว่า ปัจจุบัน การก่อสร้างงานโยธาทั้งสิ้น 14 สัญญา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 สัญญา อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 1 สัญญา และยังไม่ได้ลงนามในสัญญาอีก 2 สัญญา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโครงการพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 1.การรังวัดที่ดิน สำหรับที่ดินที่ได้รับการเวนคืน มีความล่าช้าเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รังวัดไม่เพียงพอ

2.กรณีผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก สถานีอยุธยา ของสัญญางานโยธา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างศึกษารายงาน HIA และคณะกรรมการ รฟท. ได้อนุมัติการจัดจ้างให้มีการก่อสร้างในส่วนของงานรางก่อน และจึงก่อสร้างสถานี ขณะนี้ รฟท. นำส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป 3.การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจากระดับดิน มาเป็นยกระดับ ของสัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด และ 3-5 ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ทำให้โครงการเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการออกแบบรายละเอียดใหม่ พร้อมทั้งต้องขอปรับปรุงรายงาน EIA 

4.งานโยธาทับซ้อนระหว่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่า เอกชน หรือ รฟท. จะเป็นผู้ก่อสร้าง ซึ่งหาก รฟท. เป็นผู้ก่อสร้าง จะต้องก่อสร้าง เพื่อรองรับความเร็ว 250 กม./ชม. หรือ 160 กม./ชม. ซึ่งหากก่อสร้างล่าช้า จะส่งผลต่อภาพรวมโครงการ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของโครงการที่เกิดขึ้น ควรมีการดำเนินการดังนี้

1.กระทรวงคมนาคมจะประสานกรมที่ดินเป็นพิเศษ เพื่อเร่งรัดการรังวัดที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ยังคงเหลือ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 30% ของมูลค่าการเวนคืนที่ดิน 2.กรณีงานโยธา สัญญา 4-5 ที่ยังคงทำการศึกษารายงาน HIA ของสถานีอยุธยา กระทรวงคมนาคม จะผลักดันให้มีการก่อสร้างงานรางภายในเดือน ต.ค. 66 3.การที่มีกรณีประชาชนขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจากทางระดับดิน เป็นทางยกระดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบอาจจะส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้า จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดทำเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อออกแบบประเภททางในลักษณะต่าง ๆ โดยนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหนาแน่นของเมือง และระดับเมือง เป็นต้น มาพิจารณาเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการออกแบบ คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

4.งานโยธาทับซ้อน ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ส่งผลกระทบต่องานโยธา สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ขร.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการก่อสร้างโครงการช่วงดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และมีความชัดเจนเกี่ยวกับความเร็วที่จะใช้ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการของสัญญา 2.3 ต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ขร. ดำเนินการจัดทำ checklist การแก้ไขปัญหาทั้งหมดของโครงการ เพื่อเร่งช่วยเหลือ รฟท. ประสานการดำเนินการให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วต่อไป.คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บริเวณพื้นที่ปากช่อง และรับฟังความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยพบว่า ปัจจุบัน การก่อสร้างงานโยธาทั้งสิ้น 14 สัญญา ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา อยู่ระหว่างก่อสร้าง 10 สัญญา อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 1 สัญญา และยังไม่ได้ลงนามในสัญญาอีก 2 สัญญา อย่างไรก็ตาม การดำเนินการโครงการพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 1.การรังวัดที่ดิน สำหรับที่ดินที่ได้รับการเวนคืน มีความล่าช้าเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รังวัดไม่เพียงพอ 2.กรณีผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก สถานีอยุธยา ของสัญญางานโยธา 4-5 ช่วงบ้านโพ-พระแก้ว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างศึกษารายงาน HIA และคณะกรรมการ รฟท. ได้อนุมัติการจัดจ้างให้มีการก่อสร้างในส่วนของงานรางก่อน และจึงก่อสร้างสถานี ขณะนี้ รฟท. นำส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป 3.การขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจากระดับดิน มาเป็นยกระดับ ของสัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก-โคกกรวด และ 3-5 ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ทำให้โครงการเกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการออกแบบรายละเอียดใหม่ พร้อมทั้งต้องขอปรับปรุงรายงาน EIA  4.งานโยธาทับซ้อนระหว่างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่า เอกชน หรือ รฟท. จะเป็นผู้ก่อสร้าง ซึ่งหาก รฟท. เป็นผู้ก่อสร้าง จะต้องก่อสร้าง เพื่อรองรับความเร็ว 250 กม./ชม. หรือ 160 กม./ชม. ซึ่งหากก่อสร้างล่าช้า จะส่งผลต่อภาพรวมโครงการ ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของโครงการที่เกิดขึ้น ควรมีการดำเนินการดังนี้ 1.กระทรวงคมนาคมจะประสานกรมที่ดินเป็นพิเศษ เพื่อเร่งรัดการรังวัดที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ยังคงเหลือ ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 30% ของมูลค่าการเวนคืนที่ดิน 2.กรณีงานโยธา สัญญา 4-5 ที่ยังคงทำการศึกษารายงาน HIA ของสถานีอยุธยา กระทรวงคมนาคม จะผลักดันให้มีการก่อสร้างงานรางภายในเดือน ต.ค. 66 3.การที่มีกรณีประชาชนขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการจากทางระดับดิน เป็นทางยกระดับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบอาจจะส่งผลให้โครงการเกิดความล่าช้า จึงเห็นควรให้กรมการขนส่งทางราง (ขร.) จัดทำเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อออกแบบประเภททางในลักษณะต่าง ๆ โดยนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ความหนาแน่นของเมือง และระดับเมือง เป็นต้น มาพิจารณาเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการออกแบบ คำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต 4.งานโยธาทับซ้อน ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ส่งผลกระทบต่องานโยธา สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง ขร.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการก่อสร้างโครงการช่วงดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และมีความชัดเจนเกี่ยวกับความเร็วที่จะใช้ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการของสัญญา 2.3 ต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ขร. ดำเนินการจัดทำ checklist การแก้ไขปัญหาทั้งหมดของโครงการ เพื่อเร่งช่วยเหลือ รฟท. ประสานการดำเนินการให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วต่อไป.คำพูดจาก ทดลองสล็อต pg